Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 15 2014


Zastara potraživanja iz radnog odnosa
… prema čl. 139. novog Zakona o radu, potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za 5 godina (prema prije važećem Zakonu zastarijevala su za 3 godine). Iznimno, odredbe novog Zakona o radu o zastari potraživanja.........

Kolektivni ugovori kojima je proširena primjena
… kolektivni ugovori kojima je proširena primjena (ugostiteljstvo, graditeljstvu, putničke agencije, humanitarno razminiravanje, drvna i papirna industrija) prije stupanja na snagu novog Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/2014), njihova proširena primjena vrijedi......

Usklada pravilnika o radu s novim Zakonom o radu
… su poslodavci dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama novog Zakona o radu, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog .....

Ukinuto retrogradno oporezivanje dobiti ostvarene od 2005. do 2011.
… je Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj Odluci broj: U-I-5294/2013 i dr. od 18. lipnja 2014.(Nar. nov. br. 83/14) ukinuo članke 6. I 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 125/13). Ukidanjem navedenih..... 

Potraživanja od proračuna
Proračunski korisnik nije primio sredstva iz proračuna za redovno financiranje mjesečnih rashoda za svibanj 2014. godine. Treba li u u svojim poslovnim knjigama evidentirati potraživanje iz proračuna i obračunati prihod na računima odjeljaka 1671 i 9671?

Ulaganja i izuzimanja dobara u samostalnoj djelatnosti (obrt i dr.)
Ulaganja i izuzimanja dobara i usluga pri obavljanju samostalne djelatnosti uobičajena su pojava. U ovom članku pojašnjavamo knjigovodstvene i porezne posljedice ulaganja i izuzimanja dobra u obrtničkoj djelatnosti.
Pod pojmom samostalne djelatnosti smatraju se:
Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti. Obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima), smatraju se:
1. djelatnosti u smislu odredaba Zakona o obrtu i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti,
2. ustup uz naknadu ili konačna prodaja imovinskih prava u okviru obrtničke djelatnosti ili djelatnosti slobodnog zanimanja.
Djelatnosti slobodnih zanimanja - smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak.
Djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.......

Nekretnine u sustavu PDV-a
U članku je dan prikaz oporezivanja nekretnina u sustavu PDV-a.
Pojmovno određenje nekretnina
Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, dalje: Zakon o PDV-u uveo je od 01. srpnja 2013. novi sustav oporezivanja građevinskih usluga a od 01. siječnja 2015. oporezivanje građevinskog zemljišta i novih nekretnina. Pritom se pod pojmom novih nekretnina osim onih koje su izgrađene nakon 01. siječnja 2015, godine smatraju i nekretnine koje su izgrađene do 2015. godine, ali nisu bile u uporabi ili su bile u uporabi ne duže od dvije godine.
Prema čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o PDV-u, građevinom se smatra objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji. Ovo pojmovno određenje od presudnog je značaja za utvrđivanje da li su neki radovi na nekom objektu građevinske usluge na koje se primjenjuje „mehanizam prijenosa porezne obveze“.
Prema članku 2. st. 1. Zakonu o prostornom uređenju i gradnji......  

Isporuka robe u tranzitu unutar EU
Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu obavljanja djelatnosti trgovine na veliko u tranzitu. U upitu se navodi da porezni obveznik A sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kupuje robu od poreznog obveznika B koji ima sjedište u Republici Italiji te prodaje robu poreznom obvezniku C koji ima sjedište izvan Europske unije. Nadalje, navodi se da se roba fizički isporučuje sa skladišta poreznog obveznika B kupcu C pri čemu ulazi i izlazi iz Republike Hrvatske bez zadržavanja i pretovara ili uopće ne ulazi u Republiku Hrvatsku. U upitu se napominje da roba ne predstavlja trošarinsku robu, prijevozna sredstva, odnosno bilo koju drugu robu koja podliježe posebnom tretmanu u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Postavlja se pitanje da li se porezni obveznik A smatra izvoznikom te podliježe li isporuka dobara poreznog obveznika B poreznom obvezniku A oporezivanju PDV-om .......

Obveze poslodavaca prema novom Zakonu o zaštiti na radu
Od 19. lipnja 2014. na snazi je novi Zakon o zaštiti na radu koji sadrži niz novih odredbi. Autor u stručnom članku daje prikaz najznačajnijih obveza poslodavaca iz novog Zakona, između ostalog i o organiziranju i provedbi zaštite na radu, izradi procjene rizika, obvezi osposobljavanja radnika za rad na siguran način, mogućnosti postavljanja nadzornih uređaja. Članak sadrži i praktični primjer zapisnika o osposobljavanju radnika za rad na siguran način te sudsku praksu.
Nakon duge javne rasprave i zakonodavnog postupka koji je praktično trajao skoro dvije godine, na 13. Sjednici Hrvatskog sabora održanoj 30. svibnja 2014., donesen je novi Zakon o zaštiti na radu (u nastavku teksta: Zakon). Novi Zakon stupio je na snagu 19. lipnja 2014. Danom stupanja novog Zakona na snagu prestao je važiti stari Zakon o zaštiti na radu.
Donošenje novog Zakona zahtijeva i donošenje cijelog niza novih podzakonskih propisa (pravilnika, naputaka), koji bi trebali biti .......

Obveza prijave HNB-u kod stjecanja udjela u inozemnim trgovačkim društvima
Sukladno članku 86. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, radi ostvarivanja cilja i izvršavanja zadataka utvrđenih navedenim zakonom, Hrvatska narodna banka prikuplja i statistički obrađuje podatke dobivene od Republike Hrvatske i drugih tijela državne vlasti te kreditnih institucija i drugih pravnih i fizičkih osoba.
Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom utvrđuje popis statističkih podataka koji su joj potrebni i oblik u kojem će se podaci dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, osobe koje će takve podatke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci i pravila u vezi s povjerljivošću koja će vrijediti za statističke podatke namijenjene Hrvatskoj narodnoj banci.
Nadalje, sukladno člancima 49. i 51. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03 do 76/13) rezidenti su obvezni ......

Kazne za određene prometne prekršaje
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08 do 92/14), u članku 34. propisano je da se sudionici u prometu moraju držati :
- propisa o prometnim pravilima,
- postupati po prometnim znakovima,
- te u skladu sa znakovima i naredbama ovlaštenih osoba, a ovo potonje i  kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
Zabranjeno je na cesti  i cestovnom zemljištu:
- ostavljati oštećena, dotrajala ili neregistrirana vozila i
- ostavljati, nanositi ili bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš.
Također, vozač ili sudionik u prometu mora………

Slučaj kada subjekti malog gospodarstva odobrena sredstva za kredit ili garanciju koriste suprotno utvrđenoj namjeni
U članku 9. stavak 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02 do 56/13 - u nastavku teksta: Zakon) propisano je da Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, utvrđuje:
- kriterije i uvjete za kreditiranje,
- davanje jamstva za kredite,
- financijske potpore za smanjenje troškova kredita,
- druge bespovratne potpore,
- subvencioniranje kamata,
- te davanje stručne i savjetodavne pomoći.
Navedeni kriteriji i uvjeti objavljuju se u javnim glasilima.
Odluku o odobravanju kredita........

Potpore za očuvanje radnih mjesta
Od 8. kolovoza ove godine na snazi je Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 93/14; u nastavku teksta: Zakon), kojim se propisuju uvjeti, visina i način dodjele potpora za očuvanje radnih mjesta. Za kršenje zakonskih odredbi o korištenju potpora predviđene su novčane kazne za prekršaj poslodavaca.
Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora male vrijednosti u smislu posebnog propisa, a može biti dodijeljena poslodavcu za radnika kao potpora:
- za skraćivanje punog radnog vremena radnika, ili
- potpore za obrazovanje, ili osposobljavanje radnika.
Pod posebnim propisom podrazumijevaju se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.; u nastavku teksta: Uredba).....

Zadužnica i posljedice njezine zlouporabe
Pojam i učinci zadužnice određeni su Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12 i 93/14). Zadužnica je privatna isprava potvrđena od strane javnog bilježnika kojom dužnik daje suglasnost da se radi naplate tražbine određenoga vjerovnika zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi, isplaćuje vjerovniku (čl. 214. st. 1. Ovršnog zakona). Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja. Na zadužnici  ili u dodatnim ispravama uz zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika (čl. 214. st. 2. Ovršnog zakona)
Osim što zadužnica (kao i dodatne isprave uz zadužnicu izdane u propisanom obliku, kojima se jamči plaćanje iznosa iz zadužnice od strane drugih osoba - jamaca plataca) ima učinak .....

… kada radnik otkazuje ugovor o radu
Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, osim ako on za to ima osobito važan razlog. Kod izvanrednog otkaza ugovora o radu nema otkaznog roka.

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.