Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Tra 2 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Seminar: Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Rok za predaju Prijave poreza na dobit i drugih izvješća za 2020.

… u Narodnim novinama br. 26/2021 objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Prema odredbama navedenog Pravilnika, u uvjetima posebnih okolnosti pandemije virusa COVID-19, Prijava poreza na dobit (Obrazac PD,  Obrazac PD – NN) za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. To se odnosi  i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit (Obrazac TZ 1, Obrazac OKFŠ, Obrazac SR, Obrazac PD-IPO, Obrazac OPZ-STAT-1  i dr.) .

Rok za plaćanje poreza na dobit i drugih javnih davanja za 2020.

… obveze javnih davanja i prava (uplata/povrat) koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit za 2020. godine, te pripadajućih obrazaca i izvješća dospijevaju 30. lipnja 2021. godine. Dakle, na temelju Prijave poreza na dobit za 2020. godinu: porez na dobit, članarina turističkim zajednicama, naknada za općekorisne funkcije šuma dospijevaju do 30. lipnja 2021. godine.

Aktualnosti u podnošenju Obrasca PD za 2020. godinu

U Narodnim novinama br. 26/2021 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koji je stupi na snagu 13. ožujka 2021. Prema odredbama navedenog Pravilnika, Prijava poreza na dobit za 2020. godinu podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2021. godinu.

Biološka imovina – povećanje vrijednosti

Poduzetnik smo koji primjenjuje HSFI-e i posjedujemo biološku dugotrajnu imovinu. Kako moramo postupati s biološkom imovinom prema HSFI 17-Poljoprivreda, odnosno da li možemo primjenjivati metodu revalorizacije kod dugotrajne biološke imovine?

Računovodstvo financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

MSFI 9 donosi značajne promjene u klasifikaciji financijske imovine  što je dovelo do promjena u početnom i naknadnom mjerenju financijske imovine.
Klasifikacija u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit je obvezna za određene dužničke instrumente osim ako se prilikom njihovog  početnog priznavanja  ne klasificiraju  u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti  kroz račun dobiti i gubitka  po opciji fer vrijednosti kako bi se  uklonila ili značajno smanjila računovodstvena neusklađenost koja bi inače nastala mjerenjem imovine ili obveza ili priznavanjem dobitaka i gubitaka po različitim osnovama. Klasifikacija, pak, vlasničkih instrumenata u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit predstavlja opciju  prilikom početnog priznavanja, te je neopoziva.

Postupak poreznog nadzora i računovodstveno iskazivanje obveze poreza na dobit utvrđene u poreznom nadzoru

Autor u članku na sistematičan način prolazi kroz zakonski okvir postupka poreznog nadzora, od uručenja Obavijesti o poreznom nadzoru do mogućih pravnih lijekova po okončanju poreznog nadzora. Obrađuje se računovodstveni i porezni aspekt iskazivanja obveze poreza na dobit utvrđene u poreznom nadzoru. Na praktičnom primjeru prikazuje se način računovodstvenog iskazivanja naknadno plaćenog poreza na dobit koji je trebalo obračunati i platiti u prethodnim razdobljima. Dakle, porezni obveznik nije u svojim poslovnim knjigama iskazao obvezu poreza na dobit niti ju uplatio nego ju je iskazao tek temeljem rješenja koje je doneseno u postupku poreznog nadzora.

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Pravo roditelja na rodiljni i roditeljski dopust, ostvarivanje novčanih naknada s te osnove uređeno je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim su u 2020. godini promijenjeni iznosi naknada.  Prava trudnica (s osnove bolovanja radi komplikacija u trudnoći) detaljnije su propisana propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, dok je zaštita trudnica i majki (roditelja) uređena i Zakonom o radu.

Sklapanje ugovora o radu

Radni odnos radnika zasniva se sklapanjem ugovora o radu. Kod sklapanja ugovora o radu potrebno je voditi računa o tome kako je Zakonom o radu utvrđen obvezan minimalni sadržaj takvog ugovora i obvezan pisani oblik u kojem mora biti sastavljen. Autor u članku daje prikaz zakonskih odredbi kojima se uređuje sklapanje ugovora o radu, njegov obvezan minimalni sadržaj, razlikovanje između ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme, sa primjerima ugovora o radu, sudskom praksom i mišljenjem upravnih tijela.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.