Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lip 4 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama

… je Ministarstvo turizma i sporta dana 29. ožujka 2021.dalo mišljenje (Klasa: 011-03/21-02/22, Ur. broj:529-06-02-01/1-21-4) u kojem je navedeno da „s obzirom da se kod potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19 radi o prihodima/primicima koji nisu ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, mišljenja smo da takve potpore nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama.“
Dakle,  potpore primljene radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19  ne unose se u Obrazac TZ 1 jer se na te prihode ne plaća članarina turističkim zajednicama.

Rad učenika tijekom školskih praznika

… redoviti učenici mogu obavljati povremene poslove uz posredovanje srednjoškolskih ustanova samo za vrijeme školskih praznika. Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora. Obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kod povremenog rada redovitog učenika je srednjoškolska ustanova (učenički servis) koji posreduje u njegovom zapošljavanju.

Ekonomska politika u razdoblju oporavka od korona krize – pravci izmjena

Porezni sustav dio je financijskog sustava (u širemu smislu), a financijski sustav je izvedenica i segment ekonomskog sustava. Ekonomski i financijski sustav međusobno su povezani i uvjetovani. Ta interakcija toliko je čvrsta da je funkcioniranje ekonomskog sustava neodvojivo od financijskog sustava, a financijski sustav refleksija je izravnih i neizravnih realnih gospodarskih tokova i prilika. Tako i zemlje s općenito visokom stupnjem razvoja imaju i razvijeniji financijski sustav. Razvijeni financijski sustav u zemljama s općenito visokim stupnjem razvoja je pojava uvjetovana značajem funkcija financijskog sustava koje su nužne modernoj i razvijenoj poduzetničkoj ekonomiji. U tom kontekstu dominantne su tri funkcije financijskog sustava. Prva je osiguranje stabilnog mehanizma platnih transakcija i monetarnog uravnoteženja. Druga funkcija financijskog sustava je usmjeravanje akumulirane štednje u potrošnju i investicijske aktivnosti. Treća je financiranje javnih rashoda.

Obveza konsolidacije kada su dva društva vlasnici po 50% temeljnog kapitala

Trgovačko smo društvo i vlasnici smo 50% temeljnog kapitala drugog trgovačkog društva i na temelju toga imamo 50% upravljačkih prava a drugih 50% temeljnog kapitala vlasnik je treće trgovačko društvo. Je smo li dužni sastavljati konsolidirane financijske izvještaje?

Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u udjele investicijskih fondova

Društvo može novčana sredstva uložiti u kupnju udjela u investicijskom fondu. Osnovna svrha i namjena investicijskog fonda, kao subjekta za zajednička ulaganja, je prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje sredstava u različite vrste imovine u skladu sa definiranom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijske fondove osniva i njima upravlja društvo za upravljanje fondovima, s obzirom da fondovi nemaju pravnu osobnost. Stjecanje udjela u investicijskom fondu tretira se kao stjecanje financijske imovine, te je prilikom priznavanja, mjerenja i evidentiranja ulaganja u investicijske fondove potrebno primijeniti odredbe HSFI-a 9 – Financijska imovina, odnosno MSFI-a 9 – Financijski instrumetni. Autorica u članku prikazuje mogućnosti računovodstvenog evidentiranja ulaganja u udjele investicijskih fondova kod stjecatelja pravne osobe. Također, daje se osvrt i na stjecanje udjela u investicijskim fondovima od strane fizičkih osoba, odnosno na porezni tretman ostvarenih zarada s osnove prodaje financijske imovine.

Unos prava u ovisno društvo kao upisani (neupisani) kapital – porezni učinak

U ovom članku objašnjavamo moguće razlike financijskih i poreznih učinaka unosa prava plodouživanja u ovisno društvo s ograničenom odgovornošću s ciljem:
1) stvaranja upisanog temeljnog kapitala i
2) stvaranja ostalog neupisanog kapitala u vidu rezervi kapitala.
Izjavom o osnivanju predviđa se iznos upisanog temeljnog kapitala ovisnog društva s ograničenom odgovornošću unosom prava plodouživanja. Prilaže se nalaz neovisnog stalnog sudskog procjenitelja ili izvješće revizora osnivanja prema odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima….

Sezonski rad u poljoprivredi u 2021.

Poslodavci u poljoprivredi imaju mogućnost sezonski zaposliti radnika povremeno ili privremeno do 90 dana godišnje. Sezonski radnici u poljoprivredi osigurani su temeljem vrijednosnih kupona (kojima se na dnevnoj bazi plaćaju obvezni doprinosi), dok se na naknadu za rad uplaćuje porez obračunan kao drugi dohodak). Dnevna osnovica za obračun obveznih doprinosa u 2021. iznosi 122,41 kn,  dok najniži dnevni iznos neto plaće iznosi 97,93 kn. Isto tako, moguće je radnicima na povremenom odnosno privremenom radu u poljoprivredi neoporezivo platiti i trošak smještaja i prehrane.

Izvješća koja se dostavljaju HNB-u (obveznici i rokovi)

Sukladno čl. 49. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10 i 76/13), rezidenti su dužni o određenim poslovima koje su sklopili s inozemstvom izvještavati Hrvatsku narodnu banku (u nastavku teksta: HNB). O kojim poslovima i na kojim obrascima se izvještava HNB propisano je Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12, 10/14, 45/15 i 13/17 - u nastavku teksta: Odluka)
Detaljne upute za popunjavanje pojedinih obrazaca mogu se pronaći na mrežnim stranicama HNB-a: www.hnb.hr. U ovom članku dajemo prikaz obrazaca koji se dostavljaju HNB-u, a na kraju članka dan je sveobuhvatni tabelarni prikaz.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.