Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lip 25 2021www.racunovodstvo-porezi.hr

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Rashodi amortizacije i ostalih troškova za 2020. po osnovi korištenja apartmana i kuća za odmor

…odredbe Zakona o porezu na dobit kojima se utvrđuje visina ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.
Međutim, porezni obveznik za navedenu imovinu uz Prijavu poreza na dobit i nadalje je obvezan dostaviti dokumentaciju koja je propisana Pravilnikom o porezu na dobit (pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu).
Navedeno proizlazi iz čl. 71. saa, st. 6. i 7. Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona.

Do kada se mora iskoristiti godišnji odmor za 2020.

… neiskorišteni godišnji odmor iz 2019. godine radnik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Iznimno, neiskorišteni godišnji odmor iz 2019. godine koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja 2021. godine, radnik ima pravo iskoristiti do 31. prosinca 2021.

Priznavanje osobnog odbitka po prestanku radnog odnosa

S radnikom smo potpisali sporazumni raskid ugovora o radu prema kojem radniku prestaje radni odnos dana 31.05.2021. Plaću ćemo mu obračunati i isplatiti dana 15.06.2021. Možemo li iskoristiti osobni odbitak kod obračuna plaće budući znamo da se radnik još nije zaposlio?

Izmjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Koji kupac ima značajnu pregovaračku snagu sukladno Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom?

Sustav mojDMS digitalno povezuje tvrtke i računovodstvene servise

Tijekom proteklih godinu dana mnoga poduzeća u Hrvatskoj morala su organizirati rad od kuće, što je onima koji su vezani za papirnate dokumente i suradnju više osoba u procesu administrativne obrade bio popriličan izazov. Rješenje za digitalizaciju poslovanja i nesmetani rad od kuće velikom broju tvrtki omogućio je mojDMS, informacijski sustav servisa mojeRačun za upravljanje digitalnim dokumentima koji osigurava protok poslovnih dokumenata prema unaprijed zadanim hodogramima postupanja. Unutar sustava mojDMS moguće je  upravljati dokumentima koji su digitalizirani putem skenera ili zaprimljeni e-mailom, kao i eRačunima i pratećim ispravama koji u organizaciju pristignu informacijskim posredništvom. Ovaj sustav nastao je na ideji potpuno digitaliziranog protoka dokumenata unutar tvrtke, ali i s vanjskim suradnicima, poput knjigovodstvenih i računovodstvenih servisa,  u što osim eRačuna i pratećih knjigovodstvenih isprava, ulazi i sva ostala ulazna i izlazna poslovna dokumentacija kako bi se izbjeglo gubljenje dokumenata, smanjile greške i ubrzali radni procesi.

Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je na koji način se oporezuje sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU. Radi se o isporuci dobara koje sastavlja ili postavlja isporučitelj u drugoj državi članici EU i za koje je mjesto oporezivanja mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju.
Izmjenama Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2021. godine sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU propisano je odredbom članka 13. stavka 4. Zakona o PDV-u, a ne više odredbom članka 13. stavka 10. kako je to propisano do 30.  lipnja 2021. godine.

Posebni porez na motorna vozila (II. dio)

Prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila posebni porez plaća se na nova i rabljena motorna vozila na koja nije obračunat posebni porez u Republici Hrvatskoj, a koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Istim Zakonom propisano je i plaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj.
U prošlom broju časopisa pisali smo što je predmet oporezivanja ovim porezom, tko je porezni obveznik, koje su evidencije i obrasci.
U ovom broju časopisa pišemo o utvrđivanju visine posebnog poreza za motorna vozila, o povratu posebnog poreza, obračunu posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u RH.

Bolovanje i druga prava radnika radi njege djeteta 

Radnik ima pravo na bolovanje radi  njege djeteta, te na naknadu plaće za to vrijeme. Trajanje bolovanja, za koje radnici imaju pravo na naknadu plaće, je ograničeno i ovisi o starosti djeteta, te eventualnoj odluci liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Djeca roditelja s težim poteškoćama u razvoju zahtijevaju puno više skrbi i njege (od vremena predviđenog za trajanje bolovanja radi njege djeteta), te je roditeljima omogućeno da o njima skrbe koristeći pravo na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena. U članku kroz više primjera, objašnjavamo kako se obračunava naknada plaće radi njege djeteta, tko je isplaćuje, na čiji teret, u kojem iznosu, kako popuniti potrebne obrasce i td.

Ugovor o radu i ugovor o djelu – pregled najvažnijih razlika i primjeri ugovora

Sklapanjem ugovora o radu radnik radi nesamostalno, po uputama i pod nadzorom poslodavca, osobno obavlja rad, stavljajući poslodavcu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu, a poslodavac je radniku za obavljeni rad dužan isplaćivati plaću. Zakon o radu (dalje u tekstu: ZR) regulira samo radni odnos koji se zasniva ugovorom o radu. Kod ugovora o djelu se radi o ugovoru građanskog, obveznog prava temeljem kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti trećoj osobi, a za djelo prima naknadu. Sklapanjem ugovora o djelu usprkos postojanju elemenata radnog odnosa dolazi do prikrivanja radnog odnosa, u kojem slučaju vrijedi presumpcija sklapanja ugovora o radu za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos. Riječ je o dvama odvojenim i različitim ugovorima, koji prava i obveze stranaka uređuju na različite načine, pa svrha ugovora o djelu nije zamjena za sklapanje ugovora o radu.

Novi obrasci u ovršnom postupku

Izmjenama Ovršnog zakona koje su stupile na snagu 28. studenog 2020. predviđena je mogućnost podnošenja prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne i ovršne isprave na propisanim obrascima i to elektroničkim putem. Donošenjem novog Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku konačno je propisan oblik, sadržaj i način dostave ovih obrazaca. Autori u stručnom članku daju prikaz odredbi novog pravilnika sa primjerom ispunjavanja dijela obrazaca.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.