Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Sij 14 2022www.racunovodstvo-porezi.hr

Dragi pretplatnici

izdanje RiPup-a za siječanj je na putu prema pretplatnicima. Obnovite svoju pretplatu kako bi i vi na vrijeme dobili svoj primjerak tiskanog/internet izdanja.
Više informacija na 01 49 21 737.

Uredništvo RiPup

REDOVITO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA IZ SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Petak, 28. siječnja 2022. – Zagreb - Hotel Antunović, s početkom u 9,30
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara.
Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

TELEFONSKA KONZULTANTSKA SLUŽBA ČASOPISA RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI

U sklopu mjesečnika „Računovodstvo i porezi u praksi“ (tiskano i internetsko izdanje) već 18 godina nalazi se i call centar koji svakodnevno telefonskim putem rješava poslovne izazove čitatelja iz područja računovodstva, poreza, plaća i naknada, radnih odnosa i trgovačkog prava. Dnevno odgovorimo na oko dvjesto telefonskih upita naših pretplatnika. Konzultacije su vremenski neograničene, tijekom perioda trajanja vaše pretplate možete nas telefonom kontaktirati neograničen broj puta. Call centar možete koristiti pet dana u tjednu. Ponedjeljak i četvrtak od 11,00 do 15,30 sati, a utorak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati, na broj telefona 49 21 739 i 48 36 046 uz jedinstveni tajni pretplatnički PIN koji se nalazi na vašem računu za uplaćenu godišnju pretplatu na tiskano ili internetsko izdanje časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“.

Dodatne informacije vezano uz pretplatu na „Računovodstvo i porezi u praksi“ možete dobiti na broj telefona 01 49 21 737 ili na e-mail pretplata@ripup.hr
Pretplatiti se možete na linku ...

Nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

…je od 5. siječnja 2022. dostupna nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola putem koje će poslodavci (pravne i fizičke osobe) moći elektroničkim putem dostavljati dokumentaciju potrebnu za postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, te preuzimati zapisnik o kontroli u elektroničkom obliku.
E-Kontrola nadogradnja je postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana za uspostavljanje svih vrsta prijava za vođenje matične evidencije HZMO-a…

Koje tvrtke više na plaćaju članarinu HGK

… sukladno čl. 32. st. 1. novog Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/2021), članovi HGK iz I. skupine nemaju obvezu plaćanja članarine od 2022. godine.
Članovi HGK I. skupine su tvrtke koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:…

Predaja Obrasca INO-DOH za prethodnu godinu do 31.1.2022.

… je člankom 90. Pravilnika o porezu na dohodak propisano da u skladu s člankom 81. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak tuzemni poslodavci i/ili isplatitelj i/ili porezni obveznici sami za sebe, u slučaju obustave plaćanja predujmova poreza na dohodak, odnosno konačnog poreza na dohodak na način propisan člankom 81. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak i/ili u slučaju ostvarivanja primitaka rezidenata iz ili u inozemstvu koji ne podliježu oporezivanju i/ili u slučaju isplata u tuzemstvu nerezidentima koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije uređeno drukčije, podatke o ostvarenom primitku i plaćenom porezu u inozemstvu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak dostavljaju putem Obrasca INO-DOH…

PDV kod fakturiranja najma stana pravnoj osobi za stanovanje fizičke osobe

Naše društvo je obveznik PDV-a. Fakturirat ćemo najam stana drugom trgovačkom društvu. U stanu će živjeti zaposlenik društva koje je uzelo u najam stana. Obračunava li se, u navedenom primjeru, PDV kod najma stana?

Obračun naknade OKFŠ-a za 2021.

Posljednjim zakonskim izmjenama, pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit ili dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost, povećana je granica godišnjih prihoda ili ukupnih primitaka iznad koje se plaća naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma na 7.500.000,00 kuna (s dosadašnjih 3.000.000,00 kuna).
Istovremeno je stopa naknade smanjena na 0,024%.

Konačan obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja i podnošenje porezne prijave za 2021. godinu

Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i za svoje
poslovanje vode poslovne knjige i evidencije, sastavit će godišnju poreznu prijavu i napraviti godišnji obračun poslovanja za 2021. godinu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 115/16. -138/20.– dalje: Zakon) te Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.- 1/21.– dalje: Pravilnik), kao temeljnih propisa kojima je u Republici Hrvatskoj uređen sustav oporezivanja dohodaka fizičkih osoba, a koji su se primjenivali tijekom 2021. godine.

Sastavljanja Obrasca PD – IPO za 2021.

Porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirao događaje s povezanim (pravnim i fizičkim) osobama, nastale s osnove primljenih i danih zajmova te prodaje i nabave roba i usluga, obvezan je pripremiti obrazac PD – IPO, tj. Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama i predati ga zajedno sa prijavom poreza na dobit za 2021. godinu. Ako tijekom poreznog razdoblja nisu ostvarene transakcije sa povezanim osobama, porezni obveznik nije dužan pripremiti i predati spomenuti obrazac. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD – IPO poreznim propisima definirano je tko se smatra povezanom osobom, stoga povezanost treba razmatrati u drugačijem kontekstu u odnosu na povezanost osoba kako je to definirano računovostvenim standardima. U članku autorica na primjerima prikazuje utvrđivanje i iskazivanje transakcija s povezanim osobama u Obrascu PD-IPO.

Predaja Obrasca PD-DOP – Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (za 2021.)

Fizička osoba koja je u 2021. godini istovremeno uz radni odnos obavljala i vlastitu samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje i dr.) te je po osnovi samostalne djelatnosti obveznik plaćanja poreza na dobit, dužna je predati Obrazac PD-DOP. Tim se obrascem utvrđuje obveza obračuna doprinosa po osnovu samostalne djelatnosti koja je druga djelatnost fizičkoj osobi.

Nove Posebne uzance za građenje

Od 22. prosinca 2021. na snazi su nove Posebne uzance za građenje kojima se uređuju ugovorni odnosi između naručitelja i izvođača u poslovima građenja, čije je poznavanje nužno u poslovima sklapanja i izvršenja ovih ugovora. Ovim uzancama koje se uvijek primjenjuju u ovim ugovornim odnosima osim ako je to izričito isključeno, se, između ostalog, uređuje sadržaj ugovora o građenju i izvođenju radova i određivanje cijene, ugovorna kazna, plaćanje, okončani obračuni i okončane situacije. Autor u članku analizira novine u Posebnim uzancama za građenje sa primjerom usklađenog ugovora o građenju.

 


Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.