Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 24 2014


Prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje
… se povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav. Svaki obveznik podnošenja prijave u roku od 24 sata dužan je činjenicu o početku mirovinskog osiguranja dostaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prijavom u sustav mirovinskog osiguranja poslodavci više nisu obvezni osobno podnositi prijavu u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja. Racionalizacija u poslovanju dvaju Zavoda.......

Oslobođenje od plaćanja članarine HGK za poplavom ugrožena područja
… je Skupština Hrvatske gospodarske komore donijela odluku da se oslobađaju članice sa poplavom ugroženih područja zaduživanja komorske članarine na razdoblje od šest mjeseci i to od srpnja do prosinca 2014. godine. Popis članica će se utvrditi na razini županijskih komora ........

Donesen Zakon o faktoringu
… je donesen Zakon o faktoringu (Nar. nov. br. 94/2014). Tim se zakonom uređuju:
- ugovor o faktoringu;
- prava i obveze subjekata u poslovima faktoringa;
uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring-društva ......

Novi prirez
… općina Kloštar Podravski uvela novi prirez po stopi 5% .......

Nova stopa zakonske zatezne kamate
.. je od 1. srpnja 2014. nova stopa zakonske zatezne kamate 12,29% godišnje. Navedena stopa zakonske zatezne kamate obračunava se kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba........

Popunjavanje obrasca JOPPD kod zaduživanja kamata za MIO II. stup
Kasnili smo sa uplatom doprinosa te su nam obračunane kamate za doprinose. Kako ćemo obračunane kamate iskazati u JOPPD obrascu, te kako ih uplatiti?

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i provođenje provjera izjava o fiskalnoj odgovornosti
Proračuni i proračunski korisnici obvezni su predati devetomjesečni financijski izvještaj do 10. listopada 2014. godine, a izvanproračunski korisnici do 20. listopada 2014. godine.
Rokovi sastavljanja i predaje devetomjesečnih financijskih izvještaja ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodne godine. Kao što je prije navedeno, proračuni i proračunski korisnici obvezni su predati devetomjesečni financijski izvještaj do 10. listopada 2014. godine, a izvanproračunski korisnici do 20. listopada 2014. godine.
Vrlo je važno da obveznici predaje financijskih izvještaja poštivaju gore navedene rokove predaje. EUROSTAT, kao ovlašteno tijelo za statistiku Europske unije, zatražilo je od Ministarstva financija da poduzme sve potrebne radnje kako bi obveznici poštivali rokove predaje financijskih izvještaja budući da se ti izvještaji koriste za izradu službene statistike države koju im dostavljamo. Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) predviđene su novčane kazne za nedostavu .........

Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića s praktičnim primjerima
Člankom 64. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013 - u daljnjem tekstu: ZOT) propisano je postupanje vezano uz označavanje alkohola i alkoholnih pića markicama i stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića dok su provedbene odredbe utvrđene člancima 50., 51. i 55. Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 64/2013,129/2013, 11/2014 i 70/2014 - u daljnjem tekstu: POT). Autorica u članku razrađuje zakonske odredbe u vezi označavanja alkohola i alkoholnih pića, postupku izdavanja posebnih markica Ministarstva financija s praktičnim primjerom te prodaju alkoholnih pića na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati.
Označavanje alkohola i alkoholnih pića
Alkohol i alkoholna pića označena posebnim markicama MF
Vrste alkohola i alkoholnog pića koje moraju biti označene posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske .......

Ceste  - usluge gradnje i održavanja ceste
Postavljanja privremene prometne signalizacije, kao i ostale prometne opreme koja nije pričvršćena i ugrađena u kolnik ili prometnu površinu izvan kolnika, a koja se postavlja primjerice zbog privremene prometne regulacije, prometne nesreće ili slično, ne primjenjuje se prijenos porezne obveze.
Porezni obveznici iz dostavnog popisa obratili su se upitom u vezi tumačenja odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja usluge redovnog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta, te usluge izgradnje cesta.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku......

Zabrana promidžbe i prodaje u dječjim vrtićima
Izmjenom i dopunom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dodana je odredba čl. 52. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar. nov., br. 10/97, 107/07, 94/13), kojom je propisana zabrana promidžbe i prodaje roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
Dakle, u prostorijama dječjeg vrtića nije dopuštena organizacija promidžbe niti prodaje roba i/ili usluga, koje..........

Rokovi i kazne za nedovršeni vanjski izgled građevine
Donošenjem Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građevinskoj inspekciji od 01.siječnja 2014.godine, prvi put se uvode rokovi i kazne za uređenje vanjskog izgleda građevina i okoliša.
Člankom 124., a u vezi sa člankom 4.stavak 1. Zakona o gradnji (Nar. nov., 153/2013) je propisano da zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem…… 

Prikaz određenih prekršaja i kazni za obrtnike
Prema Zakonu o obrtu (Nar. nov., br. 143/13) obrtnik je «...fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu u svoje ime i za svoj račun...». 
Obrt je, pak, definiran kao «…samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti ... od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti...».
Iz ovih definicija jasno se razaznaje kako obrt nema pravnu osobnost, jer isti predstavlja obavljanje dopuštenih djelatnosti od strane fizičkih osoba – obrtnika. U praksi se dosta često upravo obrt naznačava kao stranka u postupku, što nije u skladu sa zakonom niti sa praksom sudova. Obrt nije i ne može biti stranka.......

Prava za vrijeme nezaposlenosti nakon zatvaranja obrta
Prema Zakonu o obrtu (Nar. nov., br. 143/2013) postoje dva načina prestanka obrta. Tako u članku 45. stavak 1. Zakon o obrtu navodi da obrt prestaje odjavom ili po sili zakona. Ukoliko do prestanka obrta dođe po sili zakona, mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležni ured grada Zagreba rješenjem utvrđuje prestanak obrta te po izvršnosti rješenja briše obrt iz sudskog registra. Ako do prestanka obrta dođe odjavom, tada se prestanak obrta utvrđuje danom navedenim u odjavi. Obrt nije moguće odjaviti unatrag. Datum prestanka odnosno odjave obrta jedan je od važnih uvjeta za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti nakon zatvaranja obrta. Prestanak obavljanja obrta utvrđuje se uvidom u odgovarajući registar iz kojega mora biti izbrisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost. Prema Zakonu o posredovanju........  

Obveze trgovca kod podnošenja pisanog prigovora potrošača
Sukladno novom Zakonu o zaštiti potrošača, (Nar. nov., br.  41/2014)  koji je u primjeni od 8. travnja 2014. godine, uređeno je pitanje podnošenja pisanog prigovora potrošača, i to na način da je trgovcima jasno određena procedura zaprimanja pisanog prigovora, rok odgovora na isti, dužnost vođenja evidencije o prigovorima na trajnom mediju (npr. papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala), jasno isticanje obavijesti o načinu podnošenja prigovora, te dužnost isticanja obavijesti o načinu podnošenja prigovora na ispostavljenom računu (za trgovce koji pružaju javnu uslugu).  
U smislu kako ga uređuje Zakon o zaštiti potrošača, „potrošač“ je svaka fizička osoba  ........

Primjena najpovoljnijeg prava za  radnika
Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako Zakonom o radu ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Primjerice, ako je trajanje godišnjeg odmora uređeno....

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.