Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Lis 30 2014


Novi Zakon o udrugama i obveza usklađivanja statuta
… donesen je novi Zakon o udrugama koji je objavljen u Narodnim novinama broj 74/2014, a stupio je na snagu 1. listopada 2014.
Prema odredbama novog Zakona o udrugama proširen obvezni sadržaj statuta s ciljem olakšavanja rada tijela upravljanja i veće transparentnosti rada udruga. S tim u vezi, utvrđeno je da statut, pored odredaba o članstvu, sadrži i odredbe o područjima djelovanja prema ciljevima, gospodarske djelatnosti sukladno zakonu ako ih obavlja, odredbe o sazivanju skupštine u slučaju isteka mandata, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruga........

Vođenje popisa članova udruge
… prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/2014), udruga je dužna voditi popis svojih članova.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način.
Popis članova sadrži najmanje podatke o.....

Raspolaganje imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge
… se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala imovina predaje udruzi, ustanovi, zakladi ili fundaciji određenoj statutom udruge, a koja ima iste ili slične statutarne ciljeve. Udruga nema pravo nakon prestanka poslovanja imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima.......

Predaja novog Obrasca PPO - „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“
… Porezna uprava uputila poziv svim poreznim obveznicima koji su upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost da sukladno članku 69. Općeg poreznog zakona dostave podatke strukturirane u obrascu........

Novi obrazac PPO 2013/2014 i tuzemni prijenos porezne obveze
Do 31. listopada 2014. porezni obveznici koji su isporučili dobra i usluge s tuzemnim prijenosom porezne obveze dužni su dostaviti obrazac PPO - 2013/2014. Detaljno o ovoj novoj obvezi i sve relevantno za tuzemni prijenos porezne obveze, pišemo u nastavku članka.
Na internetskim stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa za popunjavanje obrasca Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014), koja uvodi obvezu ispunjavanja i dostavljanja obrasca:
Svi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o PDV-u dužni su dostaviti podatke strukturirane u obrascu „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje:
- od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. - rok predaje do 31.10.2014.,
- od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. - rok predaje do 31.10.2014. te
- od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. - rok predaje do 28.02.2015.
U ovom članku obradit ćemo postupak tuzemnog prijenosa porezne obveze i utvrditi.....
Prodaja dugotrajne imovine
Društvo smo s ograničenom odgovornošću koji primjenjuje HSFI-e. Kada prodaju dugotrajne materijalne imovine knjižimo direktno preko konta dugotrajne materijalne imovine, a kada preko konta dugotrajne imovine namijenjene prodaji i prestanak poslovanja?

Računovodstvo socijalnih zadruga
Prema Zakonu o zadrugama (Nar. nov. br. 34/11) više je vrsta zadruga što ovisi o njihovoj djelatnosti i ciljevima zbog kojih su osnovane. Jedne od njih su socijalne zadruge koje svoju djelatnost obavljaju isključivo radi zadovoljenja potreba članova, nisu osnovane radi stjecanja dobitka i financirane su pretežno članarinom. Za primjenu računovodstvenih propisa to su bitna obilježja zbog kojih za računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja socijalnih zadruga treba primijeniti Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov. br. 10/08, 7/09, 158/13 1/14, 44/14).
Prema Zakonu o zadrugama, zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi koji svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne........ 

Porezni aspekt popusta
Poreznim propisima uređeno je na koji način dobavljač može odobriti popust, koje dokumente mora izdati te pod kojim uvjetom može umanjiti poreznu obvezu. Poreznim propisima utvrđene su i obveze kupca po primitku odobrenja za popust. O navedenom poreznom aspektu, te način evidentiranja popusta u poslovnim knjigama možete pročitati u nastavku teksta. U vrijeme kada nije jednostavno plasirati proizvod, održati ga na tržištu ili pak privući i zadržati kupce, trgovci i proizvođači primorani su svakodnevno prilagođavati svoju ponudu. Upravo iz tog razloga značajno je poraslo korištenje popusta pri prodaji, te porasla lepeza instrumenata kojom se nastoji povećati prodaja. U ovom članku nećemo se baviti oblicima popusta, te učincima koje trgovci mogu postići u čuvanju naklonosti kupaca već ćemo se detaljno baviti poreznim i računovodstvenim aspektom evidentiranja popusta. Porezni propisi razlikuju popuste odobrene u trenutku isporuke.......

PDV- album za sličice, besplatno davanje sličica, prijenos gospodarske cjeline
Albumu za sličice koji podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%
Ured za velike porezne obveznike uputio je dopisima sljedeća pitanja poreznog obveznika iz dostavnog popisa:
Porezni obveznik u okviru marketinških aktivnosti za svoje kupce povremeno organizira prodaju edukativnih albuma i sličica za djecu različite dobi. Aktivnost se sastoji u prodaji albuma i sličica te dijeljenju paketića sličica bez naknade ovisno o ostvarenom iznosu kupnje. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje mogu li se albumi i sličice namijenjeni prodaji oporezivati sniženom stopom 5% poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te može li se ....... 
Sastavljanje rekapitulacije podataka za HZMO
U ovom članku detaljno opisujemo sve aspekte kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (način i postupak kontrole, najnižu mjesečnu osnovicu, najvišu mjesečnu osnovicu, najvišu godišnju osnovicu i minimalnu plaću, osnove izračuna mirovine i evidentiranje  ostvarene plaće) te način sastavljanja rekapitulacija podataka za postupak kontrole za 2003., 2004. i 2011. po Pravilniku koji je važio do 12. travnja 2014. te rekapitulaciju podataka za 2013. po sada važećem novom Pravilniku.
Na kraju članka posebno istaknuli da Zavod od 1. siječnja 2014. više nema pravo utvrđivati prestanak poslovanja obveznika plaćanja doprinosa i odjaviti radnike po službenoj dužnosti jer obveznik doprinosa (poduzetnik) ne obavlja poslovnu djelatnost.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obavlja kontrolu podataka koji su relevantni za ostvarivanje prava na mirovinsko osiguranje sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju. (Nar. nov., br, 157/13 – u daljnjem tekstu: ZOMO).
Prema članku 109. ZOMO-a, radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica......
Usklađivanje statuta udruge s novim Zakonom o udrugama
Stupanjem na snagu novog Zakona o udrugama 1. listopada 2014. za sve udruge počinje teći zakonski rok od godine dana za usklađivanje odredbi njihovih statuta sa zakonskim odredbama. Novim zakonskim odredbama znatno je proširen obvezni sadržaj statuta udruge u odnosu na odredbe starog Zakona o udrugama. Autor u stručnom članku daje kratki prikaz obveznog sadržaja novog statuta udruge sa primjer novog statuta usklađenog s novim zakonskim odredbama.
Svaka udruga mora imati statut, koji se prilaže zahtjevu za upis u registar udruga. Statut je temeljni opći akt udruge kojeg donosi skupština i ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom.
Novim Zakonom o udrugama (u nastavku teksta: Zakon) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. za sve udruge počinje teći zakonski rok od godine dana........

Propisana upotreba tvrtke trgovačkog društva
Tvrtka trgovačkog društva odabrano je ime pod kojim se odvija poslovanje određenog trgovačkog društva te pod kojim ono sudjeluje u pravnom prometu, a određuje se izjavom o osnivanju društva, društvenim ugovorom ili, pak, statutom društva koji usvajaju osnivači pri samom osnivanju društva ili naknadno kada iste mijenjaju. Tim aktima propisuje se i način mijenjanja tvrtke društva, a sve se promjene vezane uz tvrtku društva također upisuju u sudski registar. Nerijetko se pojam «tvrtka» upotrebljava kao sinonim za društvo/kompaniju u cjelini, što je pogrešno i nije u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o trgovačkim društvima.
Tvrtka trgovačkog društva upisuje se.......  

Proboj pravne osobnosti u društvima kapitala
Jedno od temeljnih pravila propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj od 111/1993 do 68/2013 - u nastavku teksta: Zakon) je odgovornost trgovačkih društava pravnih osoba za svoje obveze cijelom svojom imovinom i od toga načela zakon ne poznaje iznimke.
Međutim odgovornosti trgovačkog društva treba pridodati i odgovornost članova društva i pri tome razlikovati dvije skupine društava: društva osoba i društva kapitala.
Zakon propisuje da članovi javnog trgovačkog društva i komplementari u komanditnom društvu odgovaraju za obveze društva osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom. Dok članovi društva s ograničenom odgovornošću, dioničari dioničkog društva i komanditori......

Kada se mora pokrenuti postupak predstečajne nagodbe i kako to učiniti
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/2012, 144/2012, 81/2013 i 112/2013) stupio je na snagu dana 1. listopada 2012. godine te je od tada pretrpio i određene korekcije. Svrha zakona ide ka uređenju, ne samo rokova izvršenja i posljedica neizvršenja novčanih obveza, nego i svih drugih radnji i mjera koje poduzetnik treba poduzimati nakon što postane nesposoban izvršavati novčane obveze u propisanim rokovima plaćanja.
Cilj provođenja postupka predstečajne nagodbe sastoji se u tome da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan te da se vjerovnicima....... 

Odgovornost članova uprave, članova društva i povezanih osoba po osnovi poreznog jamstva
Člancima 26.a, 26.b, 26.c te 26.d. Općeg poreznog zakona (Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona - Narodne novine br. 78/2012), proširen je krug osoba koje odgovaraju kao porezni jamci za porezni dug trgovačkog društva.
Navedene odredbe o poreznom jamstvu trebale su poslužiti jačanju porezne discipline trgovačkih društava te predstavljaju svojevrstan izuzetak od osnovnog pravila da članovi društva s ograničenom odgovornošću, dioničari u dioničkom društvu i komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva.
Iako Zakon o trgovačkim društvima u čl. 10. propisuje određene slučajeve kada članovi društva mogu odgovarati za obveze društva (tzv. proboj pravne osobnosti), u takav izuzetak nisu uključene osobe ovlaštene za zastupanje i povezane osobe kao što je to slučaj s odredbama o poreznom jamstvu .......

Obavijest trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača
i knjiga žalbi

Odredbe Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14 - u nastavku teksta: Zakon) predstavljaju opći propis o zaštiti potrošača. Od 8. travnja ove godine trgovci su u obvezi primjenjivati novu odredbu čl. 10. Zakona, temeljem koje moraju omogućiti podnošenje pisanog prigovora potrošaču u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Osim toga, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa, ili elektroničke pošte.
Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.........

Primjena kolektivnih ugovora
Poslodavac koji nije potpisnik kolektivnog ugovora ne mora ga primjenjivati. Međutim, ako postoji javni interes ministar nadležan za rada može na prijedlog stranke kolektivnog ugovora proširiti primjenu kolektivnog ugovora na osobe koje nisu sudjelovale u njegovom sklapanju, odnosno nisu mu naknadno pristupile.
Nadležni ministar za rad iskoristio je ovu zakonsku mogućnost, te je proširio primjenu kolektivnih ugovora za djelatnosti..........

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.