Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Stu 13 2014


Novi prirezi
… je općina Babina Greda uvela prirez po stopi 5% (Nar. nov., br. 124/2014), a općina Dubrovačko primorje uvela je prirez po stopi 10% (Nar. nov., br. 129/2014). Navedeni prirezi primjenjuju se od 1. siječnja 2015......

Izmjene Zakona o porezu na dobit – očekivane izmjene
… su saborskoj proceduri izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit. Neke od predviđenih novina (koje stupaju na snagu 1.1.2015.) su sljedeće:
obrtnik (ili fizička osoba koja obavlja s obrtom izjednačenu djelatnost) obvezan je postati obveznikom porez na dobit (umjesto poreza na dohodak) ako je prethodnoj godini ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kn ili ispunjavaju dva od tri sljedeća uvjeta:
u prethodnom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kn,
ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn,
u prethodnom razdoblju prosječno zapošljava ...... 

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost – očekivane izmjene
… su saborskoj proceduri izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Neke od predviđenih novina (koje stupaju na snagu 1.1.2015.) su sljedeće:
ukida se podnošenje konačnog obračuna PDV (Obrazac PDV-K). Iznimno, Obrazac PDV-K će se još predavati samo za 2014. godinu (rok do 28. veljače 2015.),
predlaže se da svi porezni obveznici (pravne i fizičke osobe) čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a mogu primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Primjena navedenog postupka nije obvezna, te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja.......

Društvo smo s ograničenom odgovornošću koji primjenjuje HSFI-e. Kada izdatke za licencu iskazujemo kao trošak a kada kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu?

Zatezne kamate - pravni, porezni i računovodstveni aspekt
Vezano uz pravni aspekt zateznih kamata u ovome članku posebno pišemo u točki 2.1. članka o zateznim kamatama prema odredbama Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13 - u daljnjem tekstu ZOFPIPN) koje se odnose samo na poslovne (trgovačke) transakcije između poduzetnika i poduzetnika i osobe javnog prava kod kojih je osoba javnog prava dužnik i to samo u razdoblju od 30. lipnja 2013., a u točki 2.2. ovoga članka pišemo o zateznim kamatama prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08) koje su se do 29. lipnja 2013. primjenjivale na sve odnose između pravnih i pravnih i fizičkih osoba a koje se i nadalje primjenjuju na odnose između osoba na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
U točki 2.3. ovoga članka dajemo metodu izračuna zakonskih zateznih kamata koji vrijedi za zakonske kamate po oba navedena propisa.
U točki 2.4. ovoga članka dajemo pregled zateznih kamata za razdoblje od 1.siječnja 1990. do 31. prosinca 2007. odnosno do primjene odredbi o zateznim kamatama prema .......

Tuzemni prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga
Od donošenja novog Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost odredba s uvjerljivo najvećim brojem mišljenja Ministarstva financija upravo je odredba članka 152. Pravilnika o PDV-u koja definira pojam građevinskih usluga za potrebe prijenosa porezne obveze. U ovom članku kroz smislene cjeline upoznajemo čitatelje o Uputama i stavovima Porezne uprave koje su objavljene na njihovim internetskim stranicama, te dajemo naše mišljenje u vezi praktične primjene istih. U prošlom broju RiPup-a pisali smo o tuzemnom prijenosu porezne obveze koji je definiran člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/2013 i 148/2013; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
U točki a) navedene odredbe propisano je da se tuzemni prijenos porezne obveze obavlja i kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom takvom poreznom obvezniku obavi građevinske usluge.
Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge
Treba istaći da je u slučajevima kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom takvom poreznom obvezniku, obavi navedenu građevinsku uslugu prijenos porezne obveze nije opcija, već ga je obvezatno primijeniti.
Stoga, da bi isporučitelj i stjecatelj znali da li treba primijeniti prijenos porezne obveze........

Uputa za primjenu prijenosa porezne obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga
Na sve elektroinstalaterske i komunikacijske radove primjenjuje prijenos porezne obveze ukoliko se takvi radovi izvode prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 152. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje ......
Godišnji obračun plaća za 2014.
Poslodavci su obvezni izraditi godišnji obračun plaća radnicima u svim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito, dakle ne samo u slučaju neredovite isplate plaća, već i za radnike  koji su tijekom godine koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana, kod neisplata plaća i svim ostalim slučajevima različitog  poreznog opterećenja tijekom godine. Od ove se godine godišnji obračun plaća iskazuje na obrascu JOPPD (koji se predaje Poreznoj upravi). Međutim, poslodavci i nadalje imaju obvezu sastavljati IP obrazac koji su obvezni predati „samo“ radniku.
U članku kroz praktične primjere pojašnjavamo kako napraviti godišnji obračun plaća za 2014. godinu.
Krajem ove poslovne godine poslodavci trebaju sa zadnjom isplatom plaća, sastaviti godišnji obračun plaća za 2014. godinu za radnike koji su kod poslodavca bili zaposleni cijelu godinu te nisu tijekom godine mijenjali prebivalište (uobičajeno boravište) između općina koje imaju propisano plaćanje prireza porezu na dohodak.
Od ove godine poslodavci konačni obračun plaća radnika podnose na JOPPD obrascu, a ne više putem IP obrasca. Međutim, poslodavci su i nadalje obvezni sastavljati IP obrazac koji trebaju uručiti radniku najkasnije do 31. siječnja 2015. (za plaće isplaćene tijekom 2014. godine)...........
Postupanje poslodavca s izjavom o zapljeni po pristanku dužnika
Od 11. listopada 2014. na snazi je novi Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika. S ovom izjavom, koja se u praksi često naziva i izjavom o zapljeni, ili obustavi plaće te administrativnom zabranom, poslodavci se često susreću kod provedbe zahtjeva vjerovnika o zapljeni plaće protiv svojih radnika, najčešće po osnovi kredita. Autor u ovom članku daje odgovor na pitanja o postupanju poslodavaca u slučaju kada im je dostavljena ova izjava, prednosnom redu u naplati i posljedicama u slučaju postupanja protivno Ovršnom zakonu te na druga pitanja koja se u vezi izjave o zapljeni po pristanku dužnika, ali i ovrhe na plaći i drugim novčanim sredstvima javljaju u praksi, uz navođenje primjera i sudske prakse.
Velika većina poslodavaca se u svojoj svakodnevnoj praksi susrelo sa situacijom u kojoj im je radnik dostavio izjavu o zapljeni po pristanku dužnika po kojoj moraju postupati i koju moraju uzeti u obzir pri obračunu njegove mjesečne plaće. Posebno je pri tome čest slučaj da je uz ovu izjavu, koja se u praksi često naziva i izjavom radnika o zapljeni plaće, ili obustavom na plaći, odnosno administrativnom zabranom, dostavljeno i nekoliko rješenja o ovrsi protiv radnika, ili obavijest Financijske agencije (u nastavku teksta: FINA) o otvaranju zaštićenog računa ......... 

Zašto je važno uručiti obračun plaće, naknade plaće i otpremnine
Plaća se obračunava i isplaćuje u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. U pogledu visine plaća, poslodavac je dužan jednaku plaću isplatiti radnici i radniku koji obavljaju jednak radi i rad jednake vrijednosti te nije dozvoljena diskriminacija radnika po bilo kojoj osnovi. Pod plaćom se podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno u novcu ili naravi, a na temelju ugovora 

Prekršaji poslodavca u slučajevima nepoštivanja zakonskih odredbi o radnom vremenu radnika
Radno vrijeme radnika regulirano je odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/2014), a definira se kao vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. S obzirom na trajanje radnog vremena, sklopljenim ugovorom o radu između radnika i poslodavca, može se odrediti  rad radnika u: punom radnom vremenu, nepunom radnom vremenu ili skraćenom radnom vremenu.
Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno. Radnik može raditi duže od četrdeset sati tjedno samo ukoliko sklopi ugovor o radu s drugim poslodavcem odnosno poslodavcima, i to s najdužim trajanjem do osam sati tjedno odnosno do sto osamdeset sati godišnje .........

Svjesno prouzročena privremena nesposobnost za rad od strane radnike
Većina se poslodavaca susrela sa situacijom u kojoj radnik u slučaju bolesti nije došao na posao radi privremene nesposobnosti za rad. Na žalost, postoje i slučajevi u kojima je privremena nesposobnost radnika za rad (bolovanje) neopravdano, bilo kao rezultat pogrešne ocjene radne sposobnosti radnika od strane nadležnog liječnika, ili kao rezultat zlouporabe od strane radnika.
Poslodavac, u slučaju sumnje u opravdanost bolovanja radnika, može pokrenuti postupak kontrole opravdanosti privremene nesposobnosti za rad, koji je uređen odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/2013 i 137/2013 - u nastavku teksta: Zakon) i Pravilnika o kontroli privremene nesposobnosti za rad (Narodne novine, broj 130/2013). Kontrolu opravdanosti privremene nesposobnosti za rad poslodavac može od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku teksta: HZZO) zahtijevati za cijelo vrijeme njegova trajanja ........

Stope poreza i prireza iz plaće, osobni odbici do 31.12.2014.

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.