Računovodstvo i porezi u praksi - Novosti

Stu 6 2014


Novi mogući element na računu
… bi račun bio vjerodostojna isprava podobna za ovrhu potrebno je da su na njemu naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze (čl. 31. st. 2. Ovršnog zakona).  
Osim tih podatak, račun koji se ispostavlja fizičkoj osobi – građaninu (osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost) za isporuku dobara i/ili usluga kojeg fizička osoba ...... 

Radno vrijeme savjetničke službe
… telefonsku savjetničku službu možete neograničeno kontaktirati u sljedećim (novim) terminima:
PONEDJELJAK I ČETVRTAK: od 11:00 h do 15:30 sati;
UTORAK, SRIJEDA I PETAK: od 8:30 h do 13:00 sati.
Brojevi telefona i način korištenja savjetničke službe su isti kao je to bilo i do sada.

Nova stopa zakonske zatezne kamate
.. je od 1. srpnja 2014. nova stopa zakonske zatezne kamate 12,29% godišnje. Navedena stopa zakonske zatezne kamate obračunava se kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je....... 

Volonterski džeparac
Udruga kao organizator volontiranja želi volonterima isplatiti volonterski džeparac u iznosu od 33,00 kuna po satu, a koji ne smije na dnevnoj bazi prelaziti iznos dnevnice za državne službenike i namještenike. Na koji način se može obračunavati i isplaćivati takav džeparac, treba li isplaćene iznose pravdati računima i kako ih evidentirati?

Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine – primjena HSFI 6 (II. dio)
U prošlom broju Ripup-a pisali smo o računovodstveno aspektu nabave dugotrajne materijalne imovine. U ovom broju pojašnjavamo mjerenje dugotrajne materijalne imovine nakon početnog priznavanja te prestanak priznavanja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine.
Nakon početnog priznavanja dugotrajne materijalne imovine za mjerenje dugotrajne materijalne imovine, prema točki 29. HSFI 6, poduzetnik treba odabrati ili
Metodu troška ili
Metodu revalorizacije
kao računovodstvenu politiku i primijeniti tu politiku na cjelokupnu skupinu dugotrajne materijalne imovine.
Nakon početnog priznavanja imovine, poduzetnik može pojedinu dugotrajnu materijalnu imovinu iskazati po njezinu trošku umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja (metoda troška) (točka 30. HSFI 6).
Alternativno, nakon početnog priznavanja imovine, dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti poduzetnik može iskazati po revaloriziranom iznosu, koji čini njegova fer vrijednost na datum revalorizacije umanjena za kasniji ispravak vrijednosti i kasnije akumulirane gubitke od umanjenja. Revalorizacija se treba provoditi dovoljno redovito tako da se knjigovodsveni iznos značajno ne razlikuje od onog do kojeg bi se došlo utvrđivanjem fer vrijednosti na datum bilance (metoda revalorizacije) (točka 31. HSFI 6).
Iz navedenih odredbi metoda mjerenja dugotrajne materijalne imovine........  

Nabava i troškovi osobnih automobila
U dugotrajnoj materijalnoj imovini poduzetnika često se nalaze osobni automobili čiji je računovodstveni i porezni položaj znatno drukčiji u odnosu na ostale dijelove imovine. Porezni tretman nabave i korištenja automobila oduvijek je restriktivan. Svojevrsna se nepovoljnost povećava svakom značajnijom izmjenom poreznih propisa. U članku se o ovoj, uvijek vrućoj, temi prikazuju načini evidentiranja nabave, korištenja i prodaje osobnih automobila kada se ne utvrđuje plaća u naravi s osnove uporabe osobnog automobila i kada se plaća utvrđuje.
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013 godine (ulaskom Republike Hrvatske u EU), usklađenog s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, propisane su odredbe o stjecanju odnosno isporuci novih prijevoznih sredstava, te odredbe o obvezama njihovih stjecatelja odnosno isporučitelja.
 Osobni automobili kao dio imovine poduzetnika. Sredstva koja služe za prijevoz zaposlenika i članova.....

Oporezivanje subvencija PDV-om
Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju subvencija porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da porezni obveznik temeljem ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza potpisanog s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ostvaruje pravo na naknadu koja čini razliku između neostvarenih prihoda u odnosu na troškove obavljanja iste usluge. Nadalje, navodi se da Ministarstvo planira sredstva u državnom proračunu kao subvenciju za očuvanje prometne povezanosti regija. Cijenu karte porezni obveznik utvrđuje samostalno osiguravajući najveći mogući prihod po letu prema potražnji za prijevozom. U upitu se navodi da su domaće linije nerentabilne, da su troškovi uvijek veći od prihoda za prodane karte te Ministarstvo na osnovu zahtjeva i specifikacije prihoda, rashoda i financijskog rezultata (gubitka) doznačuje naknadu koja čini razliku prihoda i rashoda na mjesečnoj razini. Postavlja se pitanje da li je moguće navedenu vrstu naknade smatrati neoporezivom sukladno članku 41. stavku 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.......
Podnošenje tiskanice MPP-1
Tko su obveznici uspostavljanja tiskanice MPP-1 te kada i za koja razdoblja osiguranja se dostavljaju?
Zakonom o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 114/01 i 153/02.) od 1. siječnja 2003. ukinute su prijave podataka na temelju kojih su se prikupljali podaci o stažu osiguranja, plaći, osnovici i naknadama plaće (od 1. siječnja 2005. u primjeni je Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja – „Narodne novine“, br. 177/04 i 90/11).
Ukinute su slijedeće tiskanice za vođenje matične evidencije : M-4P; M-8P; M-5P; M-9P; M-6P ; M-10P;  M-16-P; M-17P; M-14P, M-14P/1 i MPP.
Od 1. siječnja  2003. godine, kako smo već ustvrdili, Zavod podatke o plaći, osnovici , naknadama plaće i razdobljima korištenja naknade automatski izvodi iz obrazaca R-S, a od 1. siječnja 2005. iz obrazaca R-Sm, osim podataka o stažu osiguranja koji se izvode na temelju prijavno-odjavnih podataka registriranih u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P), prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) i prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P).
Člankom 6. točkom 8. Pravilnika o vođenju matične evidencije......  
Način označavanja hrane
Hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora udovoljavati odgovarajućim zahtjevima propisa o hrani što uključuje i označavanje hrane na propisani način i propisanim podacima. Subjekt u poslovanju s hranom koji istu stavlja na tržište, dužan je osigurati da hrana ispunjava propisane zahtjeve sigurnosti, zdravstvene ispravnosti, kao i da je odgovarajuće označena ili na drugi način identificirana kako bi se omogućila njezina sljedivost od mjesta proizvodnje do mjesta prodaje odnosno potrošnje.
U nastavku članka ukazujemo na podatke kojima mora biti označena hrana kao i način označavanja hrane koja se nudi odnosno stavljanja na tržište.
Slobodno kretanje sigurne i zdrave hrane ključni je aspekt unutarnjeg tržišta i značajno pridonosi zdravlju i dobrobiti građana te njihovim društvenim i gospodarskim interesima. Slobodno kretanje hrane na tržištu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) kao i na tržištu Europske unije (dalje u tekstu: EU) može se ostvariti samo ako se subjekti u poslovanju s hranom pridržavaju propisa o hrani, posebice onih kojima se propisuju temeljeni zahtjevi glede sigurnosti hrane koja se stavlja na tržište, a što uključuje standarde kvalitete, zdravstvenu ispravnost, sljedivost, označavanje i prezentiranje hrane. Stoga, subjekti u poslovanju s hranom obvezni su stavljati na tržište....... 

O čemu je trgovac dužan obavijestiti potrošača prilikom sklapanja ugovora elektroničkim putem
Potrošač mora prije sklapanja ugovora elektroničkim putem biti obavješten o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 5., 15. i 16. i stavaka 4. do 6. Zakona o zaštiti potrošača. Ako bi temeljem ugovora sklopljenog elektroničkim putem potrošač bio u obvezi izvršiti određeno plaćanje, trgovac mora, prije nego što potrošač izvrši narudžbu, jasno i vidno istaknuto obavijestiti potrošača o:
- glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te - medij koji se koristi za prijenos obavijesti
- maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te ......

Obavljanje djelatnosti koje nisu upisane u sudski registar
Zakon o trgovačkim društvima u odnosu na predmet poslovanja trgovačkih društava propisuje slobodu obavljanja djelatnosti a što proizlazi iz načela poduzetničke slobode. Članak 32. određuje da predmet poslovanja trgovačkih društava može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Pritom je dopuštena djelatnost svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena ili nije suprotna moralu društva.
U slučaju da postoje zakonom propisane obveze da trgovačko društvo može obavljati određene djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja a koji je upisan u sudskom registru samo nakon što registarskom sudu podnese odluku nadležnog tijela o ispunjavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta propisanih za obavljanje tih djelatnosti, ono ne smije početi obavljati predmetnu djelatnost prije nego registarskom sudu dostavi predmetne akte. U suprotnom će odgovarati za prekršaj. Također, ako je zakonom za određene djelatnosti propisano .......

Autorska prava i njihova zaštita
Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, autorsko pravo je pravo autora na njihovim djelima iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja.
Autorsko djelo je originalno intelektualno ostvarenje iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koje ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.
Bitna karakteristika autorskog djela je da je originalna intelektualna tvorevina, da ima individualna obilježja i da je na neki način izražena. Individualnost se očituje na način da je rezultat stvaralačkog rada toliko poseban, da ga nitko drugi ne bi stvorio u potpunosti jednakim.
Kao autorsko djelo Zakon navodi.......

Najvažniji prekršaji i kazne prema Zakonu o javnoj nabavi
Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/2011 do 13/2014) jedan je od najčešće spominjanih, ali i najčešće mijenjanih Zakona o Republici Hrvatskoj. Tome se ne treba čuditi, ako se uzme u obzir da je javna nabava važan segment svakog gospodarstva, koje je živ organizam podložan svakodnevnim ekonomskim i financijskim promjenama. Sustav javne nabave ima primarnu zadaću osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika. Upravo s tim ciljem ovom se segmentu poslovanja, kako na državnoj, tako i na razini poduzetnika i svih poslovnih subjekata koji u njemu sudjeluju, s pravom posvećuje tolika pozornost. Zakonom se uređuju postupci sklapanja ......

I. PREGLED NEOPOREZIVIH IZNOSA DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVO (Nar. nov., br. 8/06)

I. PREGLED NEOPOREZIVIH IZNOSA DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVO (Nar. nov., br. 8/06) 

www.racunovodstvo-porezi.hr
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@racunovodstvo-porezi.hr, tel: +385 (1) 49 21 737

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.