Udruga.hr - Novosti

Ruj 2 2020www.udruga.hr
JESTE LI ZNALI DA…..

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge – koje poslove obavlja

… prema članku 19. Zakona o udrugama, osoba ovlaštena za zastupanje udruge:
– odgovara za zakonitost rada udruge,
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,
– odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu županije (odnosno Grada Zagreb) koje vodi registar udruga,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Otkazni rok kada radnik daje otkaz

… ako radnik udruge otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog (npr. odlazak u novu tvrtku na novo radno mjesto). Navedeno proizlazi iz čl. 122. st. 7. Zakona o radu.

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Zaposlenik kao član skupštine

Može li zaposlenik udruge biti i član skupštine te iste udruge?

Prodaja monografije koju je izdala udruga

Naša udruga izdala je monografiju. Smijemo li tu monografiju prodavati fizičkim osobama (građanima) u sjedištu udruge?

Otpremnina zbog odlaska u mirovinu

Mora li udruga isplatiti otpremninu radniku koji odlazi u mirovinu. Je li isplata otpremnine radniku udruge zbog odlaska u mirovinu neoporeziva i do kojeg iznosa?

 KOLUMNA

Kako se vrednuju projekti

Svaka udruga koja se prijavljivala na bilo kakav natječaj za financiranje projekata zna da kriteriji za dodjelu sredstava nikad nisu stopostotno jasni. To je potpuno očekivano, projekti ne mogu nikad biti postavljeni isključivo brojčano, a to je jedini konkretno mjerljiv rezultat. Čak i kad se postavi nekakav potpuno brojčani kriterij, poput broja sudionika na nekom događaju koji projekt predviđa ili broja posjeta nekom portalu jednostavno ne mogu biti u potpunosti referentni za kvalitetnu ocjenu nekog projekta. Slično kao i kod umjetnosti ili sporta vrlo često se dogodi da se u konačnici o sudbini nekog projekta odluke donose na temelju preferenci ljudi koji ga ocjenjuju.

 MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

Na koji način Središnji državni ured za šport sufinancira rad športskih udruga na državnoj razini?
Tko provodi programe javnih potreba u športu državne razine?
Za kandidaturu za organizaciju kojih športskih natjecanja je nužno tražiti prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport?

RAD UDRUGA

Uloga i značaj timskog rada u organizacijama civilnog društva

U današnjem suvremenom poslovanju za ostvarenje poslovnih ciljeva neophodno je sinergijsko djelovanje više pojedinaca koji će zajedničkim snagama temeljem znanja, vještina, iskustava, emocija uspješno riješiti postavljene zadatke i eventualne probleme. Upravo to zajedničko djelovanje, odnosno timski rad je jedan od važnih kotačića za poboljšanje kvalitete rada, a koje je značajno za podizanje razine ugleda, kao i što bolje pozicioniranje organizacija civilnog društva na tržištu. Timski rad trenutno predstavlja jedan od najboljih oblika organizacije rada, te ga s obzirom na njegova pozitivna obilježja primjenjuje sve veći broj organizacija, a osobito neprofitnih

DOKUMENTACIJA

Pravilnik o članstvu u udruzi

Usporedimo li udrugu sa suvremenom državom sa stajališta pravne infrastrukture, relativno je jednostavno zaključiti da za udrugu i njezin interni život statut ima ono značenje koje za državu ima ustav. Dok je ustav fundamentalni pravni akt kojim se uspostavlja pravni i politički poredak pojedine države, statut je temeljni opći akt kojim se udruga ustrojava u svakom smislu te riječi u skladu s relevantnim zakonodavstvom, a donosi ga njezina skupština. Vodeći računa o generalnosti pravnih normi sadržanih u navedenim aktima, nužna je njihova daljnja razrada specifičnijim odnosno specijaliziranijim pravnim normama koje će varirati ovisno o predmetu regulacije propisa ovlaštenih donositelja.

RADNI ODNOSI

Rad radnika udruge u nejednakom rasporedu radnog vremena

Udruge, kao i drugi poslodavci, u praksi ponekad imaju potrebu za određivanjem drukčijeg rasporeda radnog vremena od uobičajenog po kojem radnici inače redovito rade. Radno vrijeme radnika inače se određuje pisanom odlukom o rasporedu radnog vremena, ili, što je rjeđi slučaj u praksi, ugovorom o radu, ili propisom.
Kod određivanja nejednakog rasporeda radnog vremena u pravilu se radi o potrebi udruge za određivanjem duljeg trajanja radnog vremena od uobičajenog. Jedna od mogućnosti koja udrugama stoji na raspolaganju u takvim slučajevima jest i određivanja duljeg trajanja radnog vremena radnicima putem instituta nejednakog rasporeda radnog vremena iz čl. 66. Zakona radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku teksta: Zakon).

PROPISI.HR

Prijava udruga u sustav e-komunikacije sa sudovima do 1.9.2020.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 70/19; u nastavku teksta: ZID Zakona), koji je stupio na snagu 1. rujna 2019., uvedena je u parničnim postupcima obvezna elektronička komunikacija sudova s državnim tijelima, državnim odvjetništvom, odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim vještacima, sudskim procjeniteljima, sudskim tumačima, stečajnim upraviteljima, povjerenicima te pravnim osobama, uključujući i udruge. Ova obveza uključuje i elektroničku dostavu pismena koja šalje sud te podnesaka koje sudu šalju navedeni obveznici prijave u sustav e-komunikacije sa sudovima.
Temeljem nove zakonske odredbe o obveznoj elektroničkoj komunikaciji donesen je i Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (Nar. nov., br. 5/20; u nastavku teksta: Pravilnik), koji je stupio na snagu 23. siječnja 2020. Pravilnikom se propisuju pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred sudovima, dostavu u elektroničkom obliku, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava. Sukladno Pravilniku, pod elektroničkom komunikacijom sa sudovima podrazumijeva se podnošenje podnesaka sudu u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava od strane navedenih sudionika u parničnim postupcima i dostavu pismena istim osoba u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava od strane suda.

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.