Udruga.hr - Novosti

Svibanj 11 2022www.udruga.hr

 

Aktivnosti časopisa Udruga.hr pratite i na poslovnoj mreži Linkedin, hvala na 9 godina čitanja! 500 vaših kolega nas već prati, zapratite nas i vi!
https://hr.linkedin.com/in/%C4%8Dasopis-udruga-b7603b151

JESTE LI ZNALI DA…..

Do kada se mora iskoristiti godišnji odmor za 2021.

… neiskorišteni godišnji odmor iz 2021. godine radnik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja 2022. godine. Iznimno, neiskorišteni godišnji odmor iz 2021. godine koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja 2022. godine, radnik ima pravo iskoristiti do 31. prosinca 2022.

Plaćanje poreza po odbitku kod određenih usluga iz inozemstva

… udruga obračunava porez na dobit po odbitku kada plaća inozemnoj pravnoj osobi sljedeće usluge:
- autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva,
- istraživanje tržišta,
- porezno savjetovanje,
- poslovno savjetovanje,
- revizorske usluge,
- kamate,
- nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača.
Više o ovoj temi možete pročitati u zasebnom članku u ovom broju časopisa.

 

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Evidentiranje primljene donacije u stvarima kod jednostavnog knjigovodstva

Udruga je dobila od trgovačkog društva na dar novo prijenosno računalo vrijednosti 4.000,00 kuna. Udruga vodi jednostavno knjigovodstvo. Mora li tu donaciju udruga prikazati u Knjizi primitaka i izdataka?

EU

Uredba EU o uspostavi programa europske snage solidarnosti radi provedbe volontiranja u odgojno-obrazovnim ustanovama

Uredbom (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014 uspostavljen je program Europske snage solidarnosti za vrijeme trajanja višegodišnje financijskog okvira za vremensko razdoblje od 2021. do 2027. godine, time da su navedenim Programom utvrđena niže navedena tematska područja djelovanja i to:
1) „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti” i
2) „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti u okviru humanitarne pomoći” - „Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć”.
Navedenom je Uredbom određen iznos financijske omotnice za provedbu navedenog Programa za razdoblje od 2021. do 2027. godine u ukupnom iznosu od 1.009.000.000 eura koji se može koristiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije…

RAD UDRUGA

Osnivanje udruge

Prije nego li se krene u postupak osnivanja i registracije udruge potrebno je proanalizirati da li je takav oblik organizacije, odnosno pravni oblik najadekvatniji za realizaciju ideje, odnosno ostvarenje ciljeva kojem teži određena skupina, to jest osnivačima.
Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge, s obzirom da o njihovom radu, a potom i o drugim faktorima npr. financijskim, ovisi uspjeh realizacije projekata udruge, a samim time i stabilnost i opstojnost udruge. Uz to, djelovanje udruge regulirano je različitim zakonskim propisima kako pravnim tako i financijskim. Najčešće se veliki broj udruga osniva radi realiziranja točno specificiranog cilja koji će pridonijeti u krajnjoj liniji i boljitku šire društvene zajednice.

FINANCIJE

Za koje se račune iz inozemstva mora platiti porez po odbitku

Često se zanemaruje činjenica da i udruga mora platiti na određene usluge (tj. primljene račune) iz inozemstva od inozemnih pravnih osoba (nerezidenata) porez koji se naziva porez na dobit po odbitku. Plaćanje toga poreza propisano je važećim Zakon o porezu na dobit (članak 31.) i Pravilnikom o porezu na dobit (članak 51.)
Porez na dobit po odbitku udruga obračunava kada plaća inozemnoj pravnoj osobi sljedeće usluge:
- autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva,
- istraživanje tržišta,
- porezno savjetovanje,
- poslovno savjetovanje,
- revizorske usluge,
- kamate,
- nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača…

RADNI ODNOSI

Novčani primici izuzeti od ovrhe u 2022.

Sukladno čl. 172. Zakona te posebnim propisima, od ovrhe su izuzeti sljedeći novčani primici:
▪ po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
▪ po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju;
▪ po osnovi socijalne skrbi;
▪ po osnovi privremene nezaposlenosti;
▪ po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno;
▪ po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;…

Pravo na godišnji odmor u udrugama za 2022.

Trajanje plaćenog godišnjeg odmora radnika mora biti navedeno u ugovoru o radu. Iznimno, u ugovoru o radu može se, vezano uz trajanje plaćenog godišnjeg odmora, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje to pitanje. Napominjemo da u Republici Hrvatskoj ne postoji kolektivni ugovor kojeg moraju poštivati udruge (osim ako udruga ne bi bila potpisnik nekog od kolektivnih ugovora).

 

PROPISI.HR

Ugovor o preuzimanju duga

Sukladno Zakonu, dug se preuzima ugovorom između dužnika i preuzimatelja na koji je pristao vjerovnik. O sklopljenom ugovoru u preuzimanju duga vjerovnika može izvijestiti dužnik, ili preuzimatelj duga. Isto tako, svakome od njih može vjerovnik priopćiti svoj pristanak na preuzimanje duga.
Ovaj pristanak se može dati bilo da vjerovnik bude stranka ugovora o preuzimanju duga, ili da nakon njegova sklapanja da posebnu izjavu o suglasnosti na sklopljeni ugovor. Sukladno Zakonu smatra se da je vjerovnik dao svoj pristanak na sklapanje ugovora o preuzimanju duga između dužnika i preuzimatelja ako je bez ograde primio neko ispunjenje od preuzimatelja, koje je ovaj učinio u svoje ime.

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.