Udruga.hr - Novosti

Lip 9 2022www.udruga.hr

 

Aktivnosti časopisa Udruga.hr pratite i na poslovnoj mreži Linkedin, hvala na 9 godina čitanja! 500 vaših kolega nas već prati, zapratite nas i vi!
https://hr.linkedin.com/in/%C4%8Dasopis-udruga-b7603b151

ZOOM WEBINAR: TOP 20 odgovora na stručna pitanja za udruge

Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr, namijenjeno udrugama ili knjigovodstvenim servisima koji ih vode

PRIJAVITI SE MOŽETE NA:
info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 742, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje i link putem kojeg se možete uključiti na predavanje

Više o webinaru >>>

JESTE LI ZNALI DA…..

Polugodišnji izvještaji za udruge

… za razdoblje siječanj – lipanj 2022. udruge predaju Izvještaja o prihodima i rashodima koji se sastavlja na Obrascu: PR-RAS-NPF (obrazac je isti kao i prethodne godine). Navedeni obrazac predaje se u FINA-u do 30. srpnja 2022. godine.
Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo NE predaju polugodišnji izvještaj u FINA-u.

Putovanje člana udruge sa supružnikom

… je Zakonom o pružanja usluga u turizmu propisano da udruga može organizirati putovanja (izlet i paket-aranžman) isključivo za svoje članove radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih njihovim statutom ili drugim općim aktom, s tim da paket-aranžman može trajati do dva dana, uključujući jedno noćenje. Udruge mogu organizirati putovanje najviše tri puta godišnje bez svrhe stjecanja dobiti. Navedeno znači da učesnici tako organiziranog putovanja ne mogu biti supružnici niti djeca člana udruge, osim ako su oni ujedno i članovi udruge.

ODGOVORI NA PITANJA

Računi prema inozemstvu

Naša udruga ispostavlja račun firmi iz Bosne i Hercegovini? Može li račun biti iskazan u eurima ili mora biti u kunama?

Najviši iznos donacije koju udruga može primiti

Naša udruga prima donacije od raznih pravnih i fizičkih osoba. Zanima nas je li propisan najviši novčani iznos koju udruga može primiti kao donaciju, tj. postoji li kakvo ograničenje s obzirom na visinu ukupnih prihoda ili s obzirom na neki drugi kriterij?

EU

Prikaz novog programa Europske unije - Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) za razdoblje od 2021. do 2027.

Uredbom (EU) 2021/692 Europskog parlamenta i vijeća od 28. travnja 2021. godine uspostavljen je program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) te je stavljena izvan snage Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014. godine za razdoblje od 2021. do 2027. godine kako bi se njegovo trajanje uskladilo s trajanjem višegodišnjeg financijskog okvira utvrđenog u Uredbi Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093.
Programom Građani, jednakost, prava i vrijednosti objedinjava se dosadašnji program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i program „Europa za građane” uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/2014.
Obzirom da je u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine uspostavljen novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV) njime upravlja Opća uprava za pravosuđe Europske komisije - DG JUST, odnosno jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE…

RAD UDRUGA

O (mogućim) pravnim problemima vezano za sjedište udruge

Zakon o udrugama (Narodne novine, br- 74/14, 70/17 i 98/19 - u daljnjem tekstu: ZU) pojam sjedišta udruge spominje na nekoliko mjesta. U čl. 13. st. 3. t. 1. kaže da statut udruge, inter alia, sadrži odredbe o nazivu i sjedištu udruge; u čl. 15. st. 5. da se tužba radi zaštite časti i ugleda osobe čije se ime vrijeđa nazivom ili djelovanjem udruge podnosi općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge; u čl. 22. st. 3. da se udruge upisuju u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge; u čl. 25. st. 3. da rješenje o upisu u registar mora sadržavati i podatak o sjedištu udruge; u čl. 27. st. 1. da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna prijaviti promjene koje se tiču sjedišta udruge; u čl. 27. st. 7. da službena osoba u slučaju uočavanja spora među članovima udruge ili sukoba interesa unutar udruge može rješenjem prekinuti upravni postupak registriranja promjena dok se to pitanje ne riješi mirenjem ili pred općinskim sudom nadležnim prema sjedištu udruge; u čl. 28. st. 4. da rješenje o upisu u registar stranih udruga mora sadržavati i podatak o sjedištu udruge; u čl. 39. st. 3. da odluka o pripajanju sadrži podatak o sjedištu udruga koje se pripajaju…

DOKUMENTACIJA

Uputa (asignacija)

Uputa (asignacija) je jedan od načina zatvaranja obveze dužnika prema vjerovniku uređen odredbama čl. 130.-144. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 do 126/21 - u nastavku teksta: Zakon), koji spada u tzv. obračunska plaćanja. Uputom (asignacijom) jedna osoba, uputitelj (asignant), ovlašćuje drugu osobu, upućenika (asignata), da za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, primatelju upute (asignataru), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. U nastavku navodimo najznačajnija pravila Zakona o uputi te upućujemo obveznike da prouče cjelinu zakonskih odredbi koji uređuju ovu materiju.

RADNI ODNOSI

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Sporazum o prestanku ugovora o radu jedan je od načina prestanka ugovora o radu propisanih Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku teksta: Zakon), koji se često koristi u praksi. U isto vrijeme, sporazum o prestanku ugovora o radu jedini je način prestanka ugovora o radu do kojeg dolazi dogovorom, odnosno suglasnošću volja ugovornih strana, radnika i poslodavca. Odredbe Zakona o sporazumu o prestanku ugovora o radu zapravo su vrlo oskudne.
Treba istaknuti kako sporazum o prestanku ugovora o radu nije otkaz, makar se u praksi često, pogrešno, koristi kolokvijalni naziv „sporazumni otkaz“, što može nehotice dovesti do pogrešne primjene nekih instituta radnog prava koji su isključivo vezani uz otkaz. Kako bi se izbjegle takve pogreške i nesporazumi, potrebno je upoznati se sa pravnom prirodom ovog oblika prestanka ugovora o radu.

PROPISI.HR

Uvođenje eura kao službene valute u RH

Republika Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja eura putem svoga Ugovora o pristupanju u EU. Stoga, Hrvatski sabor je na 11. sjednici, dana 13. svibnja 2022. donio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: Zakon), s cilj uvođenja eura od 1. siječnja 2023. Zakon će stupiti na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije, osim  određenih članaka koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura.
Čitav niz odredbi Zakona odnosi i na poslovanje neprofitne organizacije. Tako je u Zakonu u pod pojmom poslovnog subjekta navedeno da je to fizička ili pravna osoba uključujući stečajnu ili likvidacijsku masu, zakladu, fond sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja se bavi proizvodnjom, prodajom robe ili pružanjem usluga radi ostvarivanja dobiti ili dohotka te uključujući neprofitnu organizaciju koja nije proračunski ili izvanproračunski korisnik kako je uređeno propisom kojim se uređuje sustav proračuna,..
U nastavku prikazat ćemo bitnije odredbe Zakon koje se odnose na uvođenje euro te koje su bitne i za neprofitne organizacije. Također, u članku su uključena i obrazloženja koja su dana uz konačni prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici  Hrvatskoj.

 

Ova elektronička pošta poslana vam je sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Na našoj e-mail listi se nalazite jer ste se registrirali na internetskim stranicama RACUNOVODSTVO-POREZI.HR, POSLOVNI-SAVJETNIK.COM, UDRUGA.HR ili smo vašu e-mail adresu saznali kao javno dostupnu. Ispričavamo se ukoliko niste zainteresirani za naše obavijesti. Ukoliko ne želite primati naše obavijesti, možete se odjaviti s liste primatelja klikom ovdje.

 

www.udruga.hr
Centar za management i savjetovanje d.o.o., 1 Gajnički vidikovac 5, 10 000 Zagreb
info@udruga.hr, tel: +385 (1) 49 21 742

Prema čl. 101. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/11) ova poruka se ne može smatrati SPAM-om jer sadrži kontakte i adrese pošiljatelja te upute za brisanje s liste.